Қаржылық есебі

Баяндаманың толық нұсқасы

Тәуелсіз аудитор есебі

Қаржылық жағдай туралы есеп

Қаржылық жағдай туралы есеп

31 желтоқсанда
Ескертпе 2017 2016
Активтер
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі қаражат 4 173.028.945 164.010.870
Материалдық емес активтер 5 15.045.692 8.463.858
Өзге қаржы активтер 6 32.258.446 33.599.222
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер 14 10.415.904 6.875.616
Ұзақ мерзімді активтер үшін алдын ала төлем 1.670.720 421.477
Ұзақ мерзімді активтер жиыны 232.419.707 213.371.043
Ағымдағы активтер
Тауар-материалдық қорлар 7 7.272.093 6.464.322
Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу 772.876 11.635.163
Салықтар бойынша және өтеуге ҚҚС бойынша алдын ала төлеу 12.244.843 5.262.305
Төленген алдын ала төлем және келешектегі мерзімдердің шығындары 2.819.251 5.615.360
Сауда және өзге дебиторлық берешек 6 35.948.751 33.336.070
Өзге қаржы активтер 6 31.884.021 57.239.302
Ақшалай қаражат және оның баламалары 6 73.423.065 51.900.431
Ағымдағы активтер жиыны 164.364.900 171.452.953
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 396.784.607 384.823.996
КАПИТАЛ
Жарғы капиталы 8 162.399.820 162.399.820
Таратылмаған пайда 157.246.242 162.758.744
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 319.646.062 325.158.564
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Тарихи міндеттемелер 9 1.807.468 3.844.378
Резервтер 10 23.530.091 16.971.537
Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны 25.337.559 20.815.915
Ағымдағы міндеттемелер
Тарихи міндеттемелер 9 2.623.486 2.428.817
Резервтер 10 8.413.484 6.846.074
Төлемге пайдалы қазбаларға салынатын салық және рента салығы 17.948.342 8.570.501
Сауда және өзге кредиторлық берешек 22.816.671 21.004.125
Ағымдағы міндеттемелер жиыны 51.800.986 38.849.517
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 77.138.545 59.665.432
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 396.784.607 384.823.996

ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП

ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Ескертпе 2017 2016
Табыс 11 309.746.803 243.517.132
Өзіндік құн 12 (121.289.769) (95.771.814)
Жалпы пайда 188.457.034 147.745.318
Сатылым бойынша шығындар, жалпы және әкімшілік шығындар 13 (114.131.677) (77.730.381)
Барлау шығындары (1.274.476) (453.179)
Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза 18 2.518.795 7.875.557
Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал (1.463.005) (379.464)3
Қаржылық табыс 2.239.174 2.726.955
Қаржы шығындары (1.778.313) (2.414.836)
Оң/(теріс) бағамдық айырмашылық, таза 980.842 (206.343)
Салық салуға дейінгі пайда 75.548.374 77.163.627
Табыс салығы бойынша шығындар 14 (19.425.344) (15.803.401)
Бір жылдық пайда 56.123.030 61.360.226
Кейінгі мерзімдерде пайда немесе шығынның құрамына қайта жіктеуге жатпайтын өзге жиынтық шығын
Актуарийлік шығын, салықтарды шегергеннен кейін (280.880) (223.439)
Бір жылдық жиынтық табыс жиыны, салықтарды шегергеннен кейін 55.842.150 61.136.787

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Ескертпе 2017 2016
Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны
Салық салуға дейінгі пайда 75.548.374 77.163.627
Сенімсіз баптарды қосу/(алып тастау) үшін түзетулер
Тозу, таусылу және амортизация 20.034.822 17.918.469
Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал 1.463.005 379.464
Бағамдық айырмашылықтан болған шығын/(табыс) (1.501.616) 4.352.824
Өзге сенімсіз табыстар және шығындар 2.937.922 154.165
Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза 1 18 (2.518.795) (7.875.557)
Резервтегі өзгерістер 6.727.970 (6.705.163)
Плюс Қаржы шығындары 1.778.313 2.414.836
Минус Қаржы табысы (2.239.174) (2.726.995)
Айналымдық капиталдың түзетулері
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер (932.617) 975.553
Өтеуге салықтар және ҚҚС бойынша алдын ала төлемді өзгерту (4.463.743) 6.370.825
Келешектегі мерзімдердің төленген алдын ала төлемдеріндегі және шығындарындағы өзгерістер 2.769.111 2.997.177
Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер (5.589.160) (6.718.843)
Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер 1.296.039 3.538.446
Төленетін пайдалы қазбаларға салынатын салықтағы және рента салығындағы өзгерістер 12.876.841 3.259.472
Төленген табыс салығы (15.278.611) (17.636.277)
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны 92.935.681 77.862.063
Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны
Негізгі құралдарды сатып алу (27.158.204) (44.204.480)
Материалдық емес активтерді сатып алу (8.721.672) -
Шұғыл депозиттерді алу / (орналастыру) 23.840.345 (60.992.550)
Алынған сыйақы 2.195.633 440.397
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (9.843.898) (104.756.633)
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны
Компания акционеріне төленген дивидендтер 8 (61.354.652) (20.007.658)
Тарихи міндеттемелер бойынша төлемдер (2.371.325) (2.127.977)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (63.725.977) (22.135.635)
Ақшалай қаражат және оның баламаларының таза өзгерісі 19.365.806 (49.030.205)
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың басында 51.900.431 101.296.508
Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша таза бағамдық айырма 2.156.828 (365.872)
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың соңында 6 73.423.065 51.900.431

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса
Жарғылық капитал Жиналған пайда Капитал жиыны
2015 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 121.699.270 284.099.090
Жылдық пайда - 61.360.226 61.360.226
Өзге жиынтық табыс - (223.439) (223.439)
Жиынтық табыс жиыны - 61.136.787 61.136.787
Акционермен жасалған операциялар - (69.655) (69.655)
Дивидендтер (8-ескертпе)) - (20.007.658) (20.007.658)
2016 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 162.758.744 325.158.564
Жылдық пайда - 56.123.030 56.123.030
Жиынтық табыс жиыны - 55.842.150 55.842.150
Дивидендтер (8-ескертпе) - (61.354.652) (61.354.652)
2017 жылғы 31 желтоқсанда 162.399.820 157.246.242 319.646.062

Каржылық есепке ескертпелер